Колегії

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Управління Держпраці у Полтавській області

 1. Це Положення визначає засади утворення і діяльності колегії Управління Держпраці у Полтавській області (далі – колегія).
 2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створена для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління Держпраці у Полтавській області (далі – Управління), колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про Держпрацю, Положенням про Управління та цим Положенням.
 4. Рішення про утворення колегії приймається начальником Управління.
 5. Колегія Управління:

5.1. обговорює та ухвалює рішення щодо участі у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду та поводження з вибуховими матеріалами, з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Управління.

5.2. аналізує стан роботи Управління.

 1. Колегія опрацьовує:

6.1. пропозиції щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду та поводження з вибуховими матеріалами, з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Управління;

6.2. результати роботи Управління та його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення;

6.3. якість організаційно-кадрової роботи Управління, дотримання виконавської дисципліни та законодавства про державну службу;

  6.4.  інші питання, пов’язані з реалізацією покладених на Управління завдань і функцій.

 1. Колегія має право:

7.1. заслуховувати звіти посадових осіб Управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань дотримання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Управління;

7.2. запрошувати для участі в засіданні колегії інших представників місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

7.3. одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію та матеріали.

 1. Склад колегії:

8.1.  Головою колегії є начальник Управління;

8.2. кількісний та персональний склад колегії затверджує начальник Управління.

 1. Планування, організація роботи та підготовки засідань колегії:

9.1. організаційною формою роботи колегії є засідання.

Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

9.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого начальником Управління плану, в якому зазначаються: питання, що необхідно розглянути; структурні підрозділи Управління, що відповідальні за подання матеріалів; дату проведення засідань колегії; прізвища, ініціали та посади відповідальних осіб.

План роботи колегії складається на півріччя.

9.3. Проекти планів засідань колегії розробляються на основі пропозицій начальника Управління та членів колегії, керівників структурних підрозділів Управління, які попередньо погоджують із заступниками начальника Управління відповідно до розподілу обов’язків.

9.4. Документи з питань, що вносяться на розгляд Колегії, повинні подаватися не пізніше ніж за п’ять днів до засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які за рішеннями начальника Управління вносяться до порядку денного засідання колегії.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

9.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються начальником Управління.

9.7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії із зазначенням доповідача з кожного питання;

доповідну записку, адресовану колегіальному органу, в якій ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями в разі позачергового засідання;

проект рішення колегіального органу, завізований керівниками заінтересованих структурних підрозділів, та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками, а у разі потреби – проект наказу;

список осіб, які запрошуються на засідання Колегії;

інші документи, необхідні для розгляду питань.

9.8. Структурні підрозділи Управління, відповідальні за підготовку питань, подають секретарю колегії узагальнені матеріали на засідання колегії:

довідку з суті питання завізовану керівником відповідного структурного підрозділу, який готує питання;

проект рішення з візами тих же посадових осіб;

список осіб, запрошених для участі в обговоренні питання, що винесено для розгляду.

9.9. Якщо на засіданні колегії розглядаються загальні питання для Управління, в підготовці яких беруть участь всі структурні підрозділи, то список і запрошення учасників для розгляду цього питання готує секретар колегії.

Якщо питання готується структурним підрозділом Управління, то список і запрошення для розгляду цього питання готуються цим підрозділом.

9.10. Керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів на засідання колегії, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку.

У разі неможливості підготувати питання до чергового засідання колегії, відповідальна посадова особа Управління за підготовку питання повинна повідомити про це службовою запискою начальника Управління за тиждень до її засідання.

 1. Порядок проведення засідання колегії та прийняття рішень.

10.1. Засідання колегії веде начальник Управління, а в разі його відсутності – один із заступників начальника Управління.

10.2. Засідання колегії проводиться, якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

10.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.

У засіданнях колегії беруть участь без права голосу інші запрошені посадові особи, які не є членами колегії, за списком, складеним секретарем колегії та погодженим з начальником Управління.

10.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії.

10.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються а інші особи, запрошені на засідання колегії для розгляду інших питань, запрошуються лише з дозволу начальника Управління.

10.6. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

10.7. За основу, на засіданні колегії встановлюється такий регламент:

для доповідачів – до 20 хвилин;

для співдоповідачів – до 15 хвилин;

для виступів в обговоренні – до 10 хвилин;

для довідок – до 5 хвилин.

10.8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. 

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

10.9. Рішення колегії з кожного розглянутого питання приймаються відкритим голосуванням членів колегії і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

10.10. За результатами засідання колегії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні і візується секретарем колегії.

У разі проведення спільних засідань колегії Управління та інших органів виконавчої влади прийняті відповідні рішення оформлюються спільними наказами, які підписуються головами відповідних колегій цих органів.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

10.11. Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань керівники структурних підрозділів Управління доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головуючий не визначив інший строк) проекти рішень колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення і схвалених колегією питань, погоджують їх з заступниками начальника Управління згідно з розподілом обов’язків і подають на підпис начальнику Управління.

10.12. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Управління.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання без видання наказу Управління.

10.13. У разі проведення спільних засідань колегії Управління з місцевими органами виконавчої влади матеріали до них готують спільно секретарі колегій Управління та відповідних органів згідно з порядком, викладеним у цьому розділі, і погоджується їх керівниками.

10.14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

10.15. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється за рахунок коштів Управління.

 1. Контроль за виконанням рішень колегії.

11.1. Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується особами, визначеними у цих рішеннях та секретарем колегії.

НАКАЗ Про затвердження складу колегії Управління Держпраці у Полтавській області

 

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на II півріччя 2016 року

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на І півріччя 2017 року

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на ІІ півріччя 2017 року

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на І півріччя 2018 року

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на ІІ півріччя 2018 року

ПЛАН роботи колегії Управління Держпраці у Полтавській області на І півріччя 2019 року